MS Report proces recenzji

Zasady prowadzenia recenzji w kwartalniku MS Report

    Zgłoszone artykuły w pierwszej kolejności ocenia Redakcja. Prace nieodpowiadające tematyce czasopisma nie będą przyjmowane do publikacji przez Redakcję Czasopisma. Prace niekompletne lub przygotowane w sposób niezgodny z zasadami podanymi poniżej Redakcja będzie odsyłać odsyła autorom w celu uzupełnienia. W przypadku odrzucenia pracy przed recenzją autorzy e-mailowo informowani są o tym oraz o powodach decyzji.

    Pozostałe artykuły są przekazywane do recenzji 2 niezależnym recenzentom. Na jej wykonanie mają oni 3 tygodnie. Formularz recenzji jest dostępny na stronie internetowej czasopisma. Zgłoszone prace mają charakter poufny i tak też traktują je recenzenci. Poufny jest też sam proces recenzji. Formularz recenzji powinien zawierać jednoznaczny wniosek co do dopuszczenia artykułu: bez poprawek lub po uwzględnieniu poprawek, albo też wniosek o odrzuceniu artykułu. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Lista recenzentów współpracujących z czasopismem jest publikowana na jego stronie internetowej raz do roku.

    Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu manuskryptu do publikacji podejmuje rada naukowa w oparciu o opinię recenzentów. O decyzji Rady autorzy informowani są drogą elektroniczną. Zaakceptowane artykuły zostają skierowane do opracowania edytorskiego.

 

    Kryteria kwalifikacji prac stosowane przez recenzentów:

– Odzwierciedlanie przez tytuł tematyki pracy

– Jasne określenie celów pracy

– Poprawność założeń pracy

– Praktyczny wymiar pracy

– Edukacyjne walory pracy

– Właściwy dobór, liczba i aktualność pozycji piśmiennictwa

– Właściwa długość manuskryptu

– Właściwe wykorzystanie rycin i tabel

– Poprawność terminologiczna i językowa

 

    Dodatkowe kryteria dla prac oryginalnych

– Czy metodologia jest właściwa?

– Czy praca spełnia standardy etyczne?

– Czy jest to praca badawcza?

– Właściwa prezentacja wyników?

– Czy analiza statystyczna jest wiarygodna?

– Czy dyskusja odnosi się do rezultatów?

– Czy wnioski opierają się na odkryciach z badania?

– Czy wnioski odnoszą się do celów?