KwP Instrukcja dla autorów

INFORMACJE DLA AUTORÓW

 

Kwartalnik „Kardiologia w Praktyce” zamieszcza prace oryginalne, poglądowe i inne z zakresu kardiologii.

 

Prawa autorskie

Przyjmując pracę do druku, wydawca nabywa na zasadzie wyłączności prawa autorskie do wydrukowanych prac (w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych oraz w Internecie). Dopuszcza się jedynie drukowanie streszczeń bez zgody wydawcy.

 

Format prac

 • Objętość (łącznie z piśmiennictwem, tabelami i rycinami) nie powinna przekraczać w przypadku prac oryginalnych, doświadczalnych i klinicznych 10 stron, prac kazuistycznych – 7, poglądowych – 12, pozostałych – 5, tj. 2900 znaków ze spacjami na stronie A4 w dokumencie Word.
 • Prace powinny być nadsyłane e-mailem na adres redakcji: agnieszka.szlanta@mededu.pl.
 • Prosimy o zachowanie następujących zasad formatowania tekstu: wielkość czcionki 12 punktów, odstępy między wierszami 1,5 linii, margines lewy 2 cm, margines prawy 3 cm.
 • Na pierwszej stronie pracy należy podać:

– pełne imię i nazwisko autora (autorów)

– stopień, tytuł naukowy autora (autorów)

– tytuł pracy (polski i angielski)

– streszczenie i słowa kluczowe (w językach polskim i angielskim)

– pełną nazwę ośrodka (ośrodków), z którego praca pochodzi

– tytuł naukowy oraz imię i nazwisko kierownika ośrodka

– adres, na który autor życzy sobie otrzymywać korespondencję, wraz z tytułem naukowym, pełnym imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu (prosimy o zaznaczenie, czy autor wyraża zgodę na publikację numeru telefonu) i adresem poczty elektronicznej

– informacja o konflikcie interesów

– procentowy wkład autorów.

 • Streszczenie powinno zawierać ok. 150–250 słów. Nie należy stosować skrótowców. Po streszczeniu trzeba podać słowa kluczowe (3–5) w języku polskim i angielskim.
 • Do pracy należy dołączyć zgodę wszystkich autorów na publikację. Zgoda na publikację jest równoznaczna z oświadczeniem autorów, że praca nie była publikowana w całości w innym czasopiśmie medycznym.
 • Tekst pracy oryginalnej powinien się składać z następujących części: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, omówienie, wnioski, piśmiennictwo, ryciny i opisy do nich. Przy stosowaniu skrótowców konieczne jest podanie pełnego brzmienia przy pierwszym użyciu. Wszystkie skrótowce muszą być wyjaśnione w artykule przy ich pierwszym użyciu, a także dodatkowo w każdym opisie wszystkich tabel i rycin w obydwu wersjach językowych.
 • W pracy nie należy podawać nazw handlowych produktów leczniczych.

 

Piśmiennictwo

 • Piśmiennictwo powinno być ułożone według kolejności cytowania w pracy. Liczba cytowanych prac w przypadku prac oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 25 pozycji.
 • Przy opisach artykułów z czasopism należy podać: nazwisko autora, pierwszą literę imienia (przy większej niż 3 liczbie autorów podaje się tylko pierwszych trzech i adnotację „et al.”), tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma, rok wydania, numer tomu (rocznika), numery stron, na których zaczyna się i kończy artykuł. Powinno się zachować zapis i interpunkcję ściśle według poniższego przykładu: Kowalski J. Zasady publikacji prac naukowych. MS Report. 2013; 2(2): 34-5.
 • Przy opisach książek należy podać: nazwisko autora, pierwszą literę imienia, tytuł, oznaczenie kolejności wydania, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, numery stron; przy pracach zbiorowych nazwisko redaktora odpowiedzialnego podaje się po tytule książki i skrócie „ed”. Powinno się zachować zapis i interpunkcję ściśle według poniższego przykładu: Kowalski J. Zasady publikacji prac naukowych. Medical Education, Warszawa 2013: 354-66.

 

Zdjęcia, grafiki

 • Jeśli zdjęcia i grafiki mają rozmiar większy niż 8 mb, powinny być nadesłane na adres Redakcji w jednym z podanych formatów: *.jpg, *.eps, *.bmp, *.gif, *.tif, *.cdr, *.ai.
 • Materiały skanowane powinny mieć rzeczywisty rozmiar, który ma zostać użyty w publikacji, oraz rozdzielczość 300 dpi.
 • Wszystkie dostarczone materiały powinny być dokładnie opisane.